Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

0199 c853 420
Reposted fromurbanatrophy urbanatrophy viasalami salami

October 20 2016

Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
2974 234d 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viathebelljar thebelljar
6398 9731 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4393 356b 420
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viapandorcia pandorcia
5988 235b 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapandorcia pandorcia
4712 653d 420
2423 7cf3 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viak-achna k-achna

October 04 2016

2072 3059 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2079 493a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2084 03c7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8203 d04a 420
Reposted fromrol rol viafridays-karma fridays-karma
7905 f48d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
To wszystko wraca falami. Kiedy myślę, że już wszystko jest w porządku, nagle ni stąd ni zowąd czuję ucisk w klatce piersiowej. I choć powtarzam w myślach jak mantrę 'to już za mną, idź naprzód ' i tak po raz kolejny czuję jak rozpadam się na kawałki. W środku. Tak aby nikt nie widział. Aby nie widzieli jak bardzo tęsknię i że już nigdy nie będę kompletna. 
— bo raz popsuta rzecz, nigdy nie będzie taka jak przedtem
Reposted fromladydreamer ladydreamer viasanders sanders
6026 8f7e 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl