Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

6493 f75a 420
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viasanders sanders
0512 d398 420
Reposted frompiehus piehus viafridays-karma fridays-karma
6092 41de 420
Reposted fromursa-major ursa-major viafridays-karma fridays-karma
4092 20e9 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoffeegood coffeegood
8319 45a3 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaybeyou maybeyou

June 08 2018

Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted fromcatchmelater catchmelater

June 07 2018

Czlowiek, który chce kierować orkiestrą musi najpierw odwrócić się od tłumu.
— Max Nucado
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 06 2018

June 04 2018

8933 1e70 420
Reposted fromnosmile nosmile viaMezame Mezame
anon
Reposted fromfrubar frubar viahepi hepi
0938 f2b5 420
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid

June 03 2018

1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart

May 31 2018

Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viapimpmyheart pimpmyheart
1651 35c6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
5000 4f0c 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viapimpmyheart pimpmyheart
3462 ee9a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffeegood coffeegood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl