Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

4710 fb72 420
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
6849 42c8 420
Reposted frommaaraw maaraw viapoolun poolun
7040 84c2 420
5626 a7c8 420
Reposted fromtichga tichga viapimpmyheart pimpmyheart
5546 9924 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart

May 29 2019

4755 b9ff 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapimpmyheart pimpmyheart
5241 006b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
4552 f197 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapimpmyheart pimpmyheart
4530 18e1 420
Reposted fromnutt nutt viafridays-karma fridays-karma
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamaybeyou maybeyou

February 11 2019

Reposted frombluuu bluuu viacoffeegood coffeegood
0983 155a 420
Reposted fromwyczes wyczes viafridays-karma fridays-karma
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viafridays-karma fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl