Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

Reposted frombluuu bluuu viacoffeegood coffeegood
0983 155a 420
Reposted fromwyczes wyczes viafridays-karma fridays-karma
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viafridays-karma fridays-karma
Reposted fromFlau Flau viafridays-karma fridays-karma
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viafridays-karma fridays-karma
0629 dfa1 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafridays-karma fridays-karma
1137 ede9 420
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafridays-karma fridays-karma
8763 b189 420
Reposted fromkosmata kosmata viafridays-karma fridays-karma
5328 99fd 420
4715 5b60 420
Reposted fromtoganja toganja viafridays-karma fridays-karma
4043 3b93 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6252 3f3c 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl