Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx
0297 0f76 420

serious:

who were you?

7703 6fec 420
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou
7380 b4ac 420
Reposted frommyry myry viaxempx xempx
9160 b55b 420
Reposted fromkurna kurna viafridays-karma fridays-karma
2752 f2d2 420
Reposted fromnazarena nazarena viafridays-karma fridays-karma
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
3373 8f44 420
5329 b3af 420
Reposted fromverronique verronique viafridays-karma fridays-karma
4876 50b3 420
1912 13d0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami

May 14 2017

3243 1bcb 420
Reposted fromsarazation sarazation viasalami salami
5329 4f30 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasalami salami
2794 f1d6 420
Reposted fromkrzysk krzysk viamaybeyou maybeyou
2437 683d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
8286 6ea0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
0061 2271 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafridays-karma fridays-karma
Reposted fromFlau Flau viafridays-karma fridays-karma

May 05 2017

Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viafridays-karma fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl