Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

8643 db3d 420
Reposted frompiar piar viafridays-karma fridays-karma
4473 8eb5 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viasalami salami
1644 4421 420
Reposted frompierdolony pierdolony viafridays-karma fridays-karma
2162 bb10 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viamaybeyou maybeyou
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viasegritta segritta

June 14 2017

1599 5eac 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viafridays-karma fridays-karma

June 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
9432 77b6 420
Reposted fromadejsza adejsza viasalami salami
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx
0297 0f76 420

serious:

who were you?

7703 6fec 420
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou
7380 b4ac 420
Reposted frommyry myry viaxempx xempx
9160 b55b 420
Reposted fromkurna kurna viafridays-karma fridays-karma
2752 f2d2 420
Reposted fromnazarena nazarena viafridays-karma fridays-karma
Byłam otępiała i skoncentrowana na przeżyciu. Przekroczyłam już pewną granicę. Granicę szoku. Po niej powstaje coś w rodzaju odporności. Dalej już się nie reaguje. Zostaje otępienie i przyzwyczajenie. Człowiek się przystosowuje.
3373 8f44 420
5329 b3af 420
Reposted fromverronique verronique viafridays-karma fridays-karma
4876 50b3 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl