Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

5157 5d61 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHogattaa Hogattaa
7458 75ed 420
Reposted fromniiina niiina viahereyes hereyes
8266 0eae 420
Reposted fromrol rol viahereyes hereyes
6426 7cc6 420
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viahereyes hereyes

September 06 2019

3709 6f87 420
Reposted fromyikes yikes viarzepak rzepak
2796 9e31 420
Reposted fromtgs tgs viaoski oski
0739 5c6c 420
Reposted fromgabsko gabsko viajojinthesun jojinthesun

July 31 2019

2758 9e46 420

the-sealandic-todd-howard:

dankmemecentral1:

I don’t see a downside

*buys several boxes of chocolate* 

(concerned) Motherfucker?

Reposted fromgavinsnose gavinsnose viaimitacje imitacje
0340 6056 420

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viabeltane beltane
1547 4c1e 420
Reposted fromthetemple thetemple viabeltane beltane
9873 9816 420
Reposted fromlordsoth lordsoth viapimpmyheart pimpmyheart

July 29 2019

2275 d9e7 420
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viaxempx xempx
0364 f8e4 420
Reposted fromhagis hagis viapimpmyheart pimpmyheart
1901 3981 420
Reposted frompunisher punisher viamaybeyou maybeyou
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
Przestałam się przywiązywać do ludzi. Wypracowałam w sobie chłodny dystans, zasadę ograniczonego zaufania. Zbyt wiele razy ktoś wyprowadził się z mojego życia albo zwyczajnie kopnął mnie w dupę.
Za dużo znosiłam. Tych drzwi zamykanych z hukiem albo cicho, podartych listów, milczących telefonów, zimnych klamek. A jednak ciągle chciałam naprawiać związki /przyjaźnie/ relacje i prosiłam o uwagę, o szansę. Dziś mam już dosyć. Tego, że w jednej chwili ktoś zatrzaśnie mi serce i wyrzuci klucz. Dosyć - tego lęku przed kolejną utratą.
Bo ludzie są i są, a potem nagle znikają. A potem nagle ich nie ma.
Przestałam się przywiązywać do ludzi.
Nie chcę już zawodów, pustek, smutnej kawy i rozmazanych policzków.
Tak będzie lepiej.
Lepiej.
Ten spokój, że nikt nie wyjdzie z mojego życia, drzwi nie zatrzaśnie.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl